Parerea ta
If you could compose you own training programme, which evaluation methods would you choose?

Impact-Evaluation
57% 

Outcome mapping
14% 

Cost-Benefit Analysis
14% 

Theory-based evaluation
14% 

Case-Study
0% Link-uri utile


www.evaluare-structurale.ro  

www.europeanevaluation.org

www.romanianevaluation.com

 www.ioce.net/index.php 

http://www.3ieimpact.org

www.evaluatoriasociati.ro
Reviste cotate ISI
Reviste indexate BDI

Statutul ADER

STATUTUL
ASOCIAŢIEI
„ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA EVALUǍRII ÎN ROMÂNIA”
Capitolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata de funcţionare.

ART. 1. Se constituie, în baza Legii nr. 26/2000, modificată prin Legea nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut Asociaţia nonguvernamentală „Asociaţia pentru Dezvoltarea Evalării în România” denumită în continuare „Asociaţia”.

ART. 2. Asociaţia este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005,

ART. 3. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu nr. 110489 din 26.03.2012 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

ART. 4. Durata prezentei Asociaţii este nelimitată

ART. 5. Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, str. Vintilă Vodă nr 2 bl E1 sc 2b ap 64 sector 3, cod poştal 030794

ART. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau în străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.


Capitolul 2. Scopul şi obiectivele propuse:

ART. 7. Scopul şi obiectivele.
(1) Membrii doresc să se asocieze în scopul de a oferi cunoaştere în vederea fundamentării politicilor publice şi a implementării acestora.
(2) Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:
1. dezvoltarea utilizării evaluării în România prin promovarea bunelor practici în domeniu
2. promovarea dialogului, a dezbaterilor publice între mediul academic, societatea civilă şi instituţii publice;
3. dezvoltarea cooperării şi colaborării cu instituţii care contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării precum şi a evaluării politicilor publice la nivel naţional şi internaţional;
4. creşterea gradului de transparenţă şi responsabilitate prin promovarea evaluării sistemelor şi proceselor decizionale ca o componentă necesară a politicilor publice;
5. dezvoltarea cercetării evaluative ca o activitate academică distinctă, ca un domeniu de formare şi profesionalizare;
6. promovarea şi dezvoltarea capacităţii de evaluare la nivel naţional;
7. dezvoltarea de parteneriate instituţionale în domeniul evaluării;
8. creşterea nivelului de cunoaştere în spaţiul public din România privind procesul de aprofundare a integrării României în Uniunea Europeană: valori, instituţii şi politici;
9. sprijinirea fundamentării şi promovării propunerilor de intervenţii publice interne aferente procesului de integrare europeană;
10. afirmarea unui rol mai coerent şi expresiv al României la nivelul UE prin oferirea de expertiză specializată în domeniul politicilor publice.

ART. 8. Activităţi.
Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
a. realizarea şi editarea de publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, cărţi, documente, studii, propuneri analitice de politici publice, programe şi alte materiale;
b. susţinerea elaborării politicilor publice informate în diferite domenii ;
c. dezvoltarea de studii, propuneri de politici, cercetări
d. promovarea cercetării ştiinţifice academice
e. activităţi de informare, comunicare şi dezbateri pe teme de interes general pentru mediul academic şi guvernamental;
f. dezvoltarea de programe educaţionale şi de cercetare în regim propriu sau de parteneriat cu instituţii publice din ţară şi din străinătate;
g. acordarea de consultanţă în domeniul de activitate al asociaţiei;
h. oferirea de expertiză şi servicii de evaluare a politicilor publice, a instituţiilor, a programelor şi competenţelor;
i. oferirea de consultanţă în scrierea şi depunerea cererilor de finanţare nerambursabilă pentru programele naţionale, europene şi internaţionale;
j. elaborarea de metodologii şi instrumente privind evaluarea şi promovarea calităţii în diverse sectoare de activitate;
k. dezvoltarea cooperării şi colaborării cu instituţii care vizează cercetarea ştiinţifică şi a politicilor publice la nivel naţional şi internaţional;
l. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de manifestaţii publice, marşuri şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice în limitele prevăzute de lege;
m. realizarea de stagii de formare în vederea realizării cercetării ştiinţifice de calitate, precum şi de studii analitice şi de expertiză în domeniile de competenţă;
n. promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane, publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi de expertiză;
o. transfer de cunoaştere şi experienţă aferente scopului si obiectivelor de activitate ale Asociaţiei către alte contexte şi structuri similare din state terţe ale UE;
p. activităţi de promovare şi susţinere a implementării propunerilor de politici publice în diferite domenii prin implicarea activă în elaborarea, derularea, evaluarea şi monitorizarea acestora;
q. activităţi de evaluare, monitorizare şi îmbunătăţire permanentă a programelor şi politicilor propuse şi implementate prin cooperare cu instituțiile publice interesate şi implicate în domeniul corespunzător celui de activitate al Asociaţiei;
r. alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului organizaţiei.

Capitolul 3. Membrii asociaţiei, drepturile şi obligaţiile acestora

ART. 9. Membrii:
Asociaţia este compusă din: membri fondatori, membri şi membri de onoare (fără drept de vot). Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei şi înscrierea sa ca persoană juridică. Pentru realizarea scopului, Asociaţia poate avea colaboratori voluntari şi personal angajat potrivit legislaţiei muncii (fără drept de vot).
 Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoane fizice care au participat la constituirea Asociaţiei şi înscrierea sa ca persoană juridică
Poate deveni membru orice persoană care are preocupări în domeniul evaluării sau manifestă interes pentru evaluare şi care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director care respectă statutul şi regulamentele Asociaţiei şi care achită cotizaţia anuală în cuantumul stabilit de Adunarea Generală.
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei. Calitatea de membru este netransmisibilă

ART. 10. Drepturile şi obligaţiile membrilor
1) a. Membrii au următoarele drepturi:
- să participe la activităţile organizate;
- să facă propuneri în Adunarea Generală sau să propună Consiliului Director activităţi şi proiecte specifice scopului asociaţiei;
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
- să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei.

b. Membrii au următoarele obligaţii:
- să participe la activităţile organizate;
- să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
- să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei;
- să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele asociaţiei;
- să cotizeze lunar o anumită sumă ce va fi stabilită de către Consiliul Director.
2) Calitatea de membru al asociaţiei se pierde astfel:
1. prin retragere, adusă la cunoştinţă membrilor la sediul asociaţiei printr-o înştiinţare scrisă;
2. prin reorganizare sau deces;
3. prin excludere, pe baza hotărârii Consiliului Director, adoptată cu cel puţin jumătate din numărul total al membrilor Consiliului Director. Excluderea poate interveni în următoarele situaţii:
a. producerea de prejudicii materiale şi/sau morale asociaţiei, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
b. nerespectarea statutului şi a hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
c. neimplicarea persoanei în activităţile Asociaţiei pe o durată stabilită în cadrul Regulamentului Asociaţiei
d. angajarea persoanei respective în activităţi care contravin prevederilor statutare ale asociaţiei;
e. condamnarea pentru fapte penale dacă în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile s-a dispus interdicţia ca aceasta să desfăşoare activităţi similare cu cele prevăzute în statutul asociaţiei.
4. Înainte de excluderea membrilor Asociaţiei pe baza prevederilor a-e ale punctului anterior, Consiliul Director trebuie să trimită un avertisment persoanei respective în vederea cererii unei justificări sau solicitării remedierii situaţiei în termen de 10 zile de la data trimiterii avertismentului. În cazul în care nu a fost primit nici un răspuns la avertismentul trimis sau în cazul în care răspunsul este considerat inadecvat de către Consiliul Director, acesta poate suspenda pe termen limitat din asociaţie şi din orice funcţie deţinută persoana respectivă până la remedierea diferendelor sau timp de maxim o lună. În cazul în care la finalul perioadei de o lună situaţia nu s-a remediat, Consiliul Director poate trece la excluderea persoanei. Hotărârea de a trimite un avertisment, precum şi hotărârea de suspendare pe durată determinată se iau de către Consiliul Director prin majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor Consiliului Director. Orice membru al Asociaţiei care a fost suspendat va fi supus interdicţiei de a candida la alegeri pentru orice post la următoarea Adunare Generală.
3) Împotriva deciziei Consiliului Director de suspendare/excludere din asociaţie, membrul poate face contestaţie la Consiliul Director în termen de 7 zile de la data comunicării deciziei, contestaţia urmând a fi soluţionată de Consiliul Director care va comunica în scris decizia finală. Până la pronunţarea deciziei membrul este decăzut din drepturi şi obligaţii.

Capitolul 4. Organizarea Asociaţiei

ART. 11. Structura
Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală alcătuită din totalitatea asociaţilor  si membrilor fondatori.
Organul executiv este Consiliul Director.
Organul de control este cenzorul.
Organul de reprezentare este reprezentat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar General.

ART. 12. Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere fiind compusă din totalitatea membrilor asociaţiei.
(2) Convocarea Adunării Generale. Şedinţele Adunării Generale:
- Adunarea Generală se întruneşte o dată la 2 ani în şedinţă ordinară (când se aleg membrii Consiliului Director şi eventual se aprobă modificări de Statut şi ROF), şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
- Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor. Convocarea Adunării Generale în sesiuni ordinare se face prin înştiinţări scrise sau telefonice cu cel puţin 20 de zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte şi cuprinde ordinea de zi propusă, ora şi locul de desfăşurare.
- Sesiunea Adunării Generale este statutară în prezenţa unui cvorum, reprezentând mai mult de jumătate din membrii săi, în cazul primei întruniri. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Consiliul Director are obligaţia de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în cel mult 10 de zile de la data primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenţi.
- Deciziile Adunării Generale angajează toţi membrii chiar dacă aceştia sunt absenţi de la şedinţele Adunării Generale.
- În cazul în care un membru al Asociaţiei nu va putea veni la Adunarea Generală, dar va dori să fie implicat în deciziile acesteia, acesta poate delega votul său unui alt membru al Asociaţiei. Un membru al Asociaţiei prezent la Adunarea Generală nu poate deţine mai mult de un vot delegat.
(3) Atribuţiile Adunării Generale
- Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a. aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale (bilanţ contabil);
c. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d. alegerea şi revocarea cenzorului sau a membrilor comisiei de cenzori;
e. înfiinţarea de filiale;
f. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g. modificarea ROF;
h. dizolvarea şi lichidarea precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
i. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
- Alte norme de organizare şi funcţionare ale Adunării Generale sunt prevăzute în ROF.
- Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele este cel care decide.
- Amendamentele la Statut sau la ROF trebuie aduse la cunoştinţa membrilor înainte de Adunarea Generală.

ART. 13. Consiliul Director
(1) Alegerea Consiliului Director
- Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
- Consiliul Director este compus din minim 3 (Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General) sau maxim 7 (Preşedinte, Vicepreşedinte/Vicepreşedinţi, Secretar General, membri) persoane. Numărul membrilor Consiliului Director se stabileşte de către Adunarea Generală şi se specifică în Regulamentul de Ordine şi Funcţionare (ROF).
- Orice membru îşi poate exprima în scris intenţia de a candida pentru una din funcţiile Consiliului Director descrise cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru întrunire. Intenţia va fi comunicată tuturor membrilor Asociaţiei şi prin intermediul listei de discuţii online.
- Membrii care şi-au exprimat intenţia de a candida conform vor beneficia de maxim 10 minute de prezentare în faţa Adunării Generale.
- Mandatul Consiliului Director este de 2 ani, cu posibilitate de reînnoire. Membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală, astfel:
o Primul post ales este cel de Preşedinte al Asociaţiei;
o Al doilea post ales este cel de Secretar General al Asociaţiei;
o Următoarele posturi alese sunt cele ale vicepreşedintelui/vicepreşedinţilor şi membrilor.
- Alegerile sunt uninominale. Pentru ca un candidat să fie validat pentru funcţia pentru care a candidat trebuie să obţină jumătate plus unu din votul celor prezenţi. În cazul în care în primul tur sunt mai mulţi candidaţi şi nici unul nu trece pragul de 51%, se va organiza turul doi în care intră primii doi clasaţi din turul anterior.
- În urma alegerii membrilor Consiliului Director de către Adunarea Generală, postul de vicepreşedinte se va stabili prin alegeri interne (majoritate simplă) în cadrul Consiliului Director dintre coordonatorii de proiecte.
- Alegerile Consiliului Director se desfăşoară cu o lună înaintea încheierii mandatului.
- Alegerea Biroului de Conducere se validează pentru o prezenţă de cel puţin 50%+1 din membrii Adunării Generale.
(2). Şedinţele Consiliului Director
Convocarea şedinţelor extraordinare se face de către Preşedinte sau de către cel puţin o treime din membrii Consiliului Director, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru întâlnire.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare de două ori pe lună, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. Şedinţa Consiliului Director este statutară în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi aflaţi în funcţie. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Preşedintele Asociaţiei are obligaţia de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă şedinţă, care să aibă loc în cel mult 10 zile de la data primei şedinţe; această a doua şedinţă este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenţi.
În cadrul Consiliului Director, toţi membrii au drept de vot egal. Hotărârile se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din cei prezenţi şi se vor înscrie in Procesul Verbal numerotat si semnat de participanţi. În caz de egalitate de voturi, Preşedintele are votul decisiv.
Alte norme privind funcţionarea şi organizarea Consiliului Director sunt prevăzute în cadrul ROF.
(3). Atribuţiile Consiliului Director
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor desfăşurate;
b. stabileşte ordinea de zi a Adunării Generale;
c. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;
d. aprobă organigrama şi politica de personal;
e. aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte începerea procedurilor privind ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau, respectiv, la cererea a cel puţin 2 membri;
f. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală;
g. gestionează activităţile curente ale Asociaţiei pe baza hotărârilor Adunării Generale, precum şi activităţile speciale, în limitele liniilor generale adoptate de Adunare;
h. hotărăşte schimbarea sediului;
i. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

ART. 14. Activitatea de control
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de Cenzori, compusă din 3 membri, care să preia atribuţiile de control ale activităţii organizaţiei, din comisia de cenzori trebuind să facă parte cel puţin un membru al asociaţiei şi un contabil.
În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

ART. 15. Preşedintele:
Preşedintele iniţial este Adrian Florin Miroiu. Fiecare schimbare ulterioară a preşedintelui sau a componenţei Consiliului Director va fi anexată statutului.
Mandatul preşedintelui este de 2 ani, cu posibilitate de reînnoire.
Preşedintele este ales de către Adunarea Generală. În momentul desfăşurării alegerilor, candidaţii la funcţia de preşedinte trebuie să fie membri ai Asociaţiei de cel puţin un an (condiţie care va intra în vigoare odată cu desfăşurarea primelor alegeri ulterioare înfiinţării juridice a prezentei Asociaţii).
Preşedintele are următoarele atribuţii:
1. veghează în timpul mandatului la respectarea prevederilor Statutului şi ale ROF, precum şi la respectarea hotărârilor Adunării Generale;
2. reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţii;
3. coordonează activităţile Asociaţiei, mediind relaţia dintre acestea;
4. conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
În lipsa Preşedintelui, vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia.
Preşedintele poate fi revocat din funcţie în timpul exercitării mandatului de către Adunarea Generală cu votul majorităţii membrilor, în caz de punere sub interdicţie, incapacitate totală sau parţială de muncă, în cazul în care acesta acţionează împotriva intereselor asociaţiei precum şi dacă există împotriva sa o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală.

ART. 16. Patrimoniul
Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei este format din activul iniţial al Asociaţiei, alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, valoarea totală a patrimoniului iniţial fiind de 1000 RON
Ulterior, patrimoniul se va completa din:
a. cotizaţii, finanţări, donaţii, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;
b. activităţi economice proprii în măsura în care sunt în concordanţă cu scopul organizaţiei;
c. alte venituri prevăzute de lege.

ART. 17. Modificarea statutului:
Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Statutul iniţial redactat în limba română a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria sector 3, Bucureşti. Modificările aduse statutului iniţial vor intra în vigoare după desfăşurarea şi validarea AG-urilor organizate în vederea modificării statutului.

Capitolul 5. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

ART. 18. Dizolvarea asociaţiei necesită o majoritate de 3/4 din voturile Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile acesteia intră în patrimoniul altei asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de către Adunarea Generală.


Capitolul 6. Aspecte finale

ART. 19. Statutul iniţial al asociaţiei „Asociatia pentru Dezvoltarea Evaluării în România” a fost aprobat în cadrul Adunării Generale de constituire a asociaţiei la data de ......................

ART. 20. Statutul iniţial a fost redactat de parte şi autentificat la........................................, pe data de ____________, data autentificării.